Subscribe To RSS

:

:

:

:

Breaking News

‘a??a?�a?�a��a?�a?�a��… a?�a?�a?� a??a??a�?a??a??a??a?�a��….’; a??a?�a?�a��a?� a??a�?a?�a��a?�a??a?�a??a�?a�?a?�a�?a?�a�? a?�a?�a�?a??a?�a?�a??a??a?? a??a?�a?�a��a?� a?�a??a�?a�?a??a??a?�a�?a�? a??a?�a?�a?�a?�a�?a�? 25a??a�? a??a��a?�a�?a�?a?Ya�?a??a�?a?�a��a?�a�?a?�a??a??a�?a�?

‘a??a?�a?�a��a?�a?�a��… a?�a?�a?� a??a??a�?a??a??a??a?�a��….’; a??a?�a?�a��a?� a??a�?a?�a��a?�a??a?�a??a�?a�?a?�a�?a?�a�? a?�a?�a�?a??a?�a?�a??a??a?? a??a?�a?�a��a?� a?�a??a�?a�?a??a??a?�a�?a�? a??a?�a?�a?�a?�a�?a�? 25a??a�? a??a��a?�a�?a�?a?Ya�?a??a�?a?�a��a?�a�?a?�a??a??a�?a�?
November 09 00:56 2017 Print This Article

a??a��a?�a�?a�?a?Ya�?a??a�?a?�a��a?�a�?a?�a�?: a??a�?a?�a��a??a??a??a�� a??a?�a?�a��a?� a??a�?a?�a��a?�a??a?�a??a�?a�?a?�a�?a?�a�? a?Za??a�?a??a??a?� a?�a?�a??a�?a??a�? a?�a??a??a�?a??a�? a??a??a?�a??a�� a??a?�a?�a��a?�a?� a?�a??a�?a?�a?�a??a?�a�?a?�a??a??a??a??a?? a??a?�a?�a��a?�a�? a?�a??a�?a�?a??a??a?�a�?a�? a?�a?�a�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a�?. .a?Za?Ya�?a?Ya??a?� a?�a?�a�?a�?a?�a?�a�?a?�a??a??a��a?�a�?a?�a�? a?�a?Ya?�a�?a?�a�?a??a�?a?? a?�a�?a?�a��a??a�?a�?a??a�? a?�a��a??a��a??a??a??a��a??a�? a?�a�?a??a��a??a??a?�a�?a?�a�? a?�a??a??a�?a�?a??a�? a?�a??a?�a�?a�?a?�a??a?�a??a??a��a?�a?�a�?a?�a??a�?a?Ya�� a?�a??a?�a?�a??a??a?? a??a?�a??a?Ya??a??a�?a??a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a?? a??a?�a?�a��a?�a�? a?�a??a�?a�?a??a??a?�a??a??a�? a?�a?�a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a?� a?�a��a?�a??a??a??a?�a�?a??a�?a??a?�a�? a??a��a?�a�?a�?a?Ya�?a?Ya�?a�?a??a�?a?�a��a?�a�?a?�a�? a?�a??a�?. a??a?�a?�a?�a?�a�?a�? 25 a?�a??a??a??a??a??a�?a?sA� a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a��a?�a?� a??a??a??a�? a?�a??a??a?�a�?a?�a??a�?a�? a?�a??a�?a�?a??a?�a�? a?�a??a?? a?�a?�a��a??a??a??a�? a?�a�?a?�a��a??a�? a?�a�?a??a��a??a??a?�a�?a?�a�? a?�a??a??a�?a�?a??a�? a??a��a?�a�?a�?a?Ya�?a�?a??a�?a?�a��a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a??a?�a?�a��a?� a?�a??a??a�?a?�a??a?�a�Sa?�a�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a�?.

a??a�?a?�a�? a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a�?a?Ya�?a?�a??a�?a?Ya�� a?�a?�a?�a�?a??a?Ya??a??a��a?Ya�� a?�a??a??a?za�?a?z a?�a?�a�?a�?a?�a?� a?�a?�a�?a?�a�?a?�a??a?? a??a?�a?�a��a?�a�? a?�a??a�?a�?a??a??a?�a�?a�? a??a�?a?�a�� a?�a??a??a??a??a??a?�a??a�?a�? a??a??a?�a?za�?a?z a?�a??a??a�?a??a��a?Ya��a??a??a??a�? a??a�?a?�a��a?�a?�a??a?sa�?a?sa?�a�?. a??a??a?�a?za�?a?za�? a?�a?�a??a?za�?a?z a??a?�a??a�?a??a??a??a�?a�? a??a�?a?�a?�a??a�?a?� a??a??a??a�?a??a??a?? a?�a??a??a?�a??a�?a�? a?�a??a?�a��a?�a??a??a??a�?a?�a??a�?a?� a?�a�?a?Ya?�a�?a�?a?sa�?a?sa??a??a??a?? 44 a?�a??a??a?�a�?a?�a��a?�a�?a�? a??a�?a?�a?� a?�a??a??a??a?sa�?a?s a?�a??a?�a�?a?�a??a?�a�?a�?a??a??a??a�?a?Ya?�a??a??a?? a??a�?a?�a?�a�?a?�a?�a�?a�? a?�a�?a?�a��a?�a?�a??a�?a?� a?�a??a�?a??a?� a??a�?a?�a��a??a??a??a�?a�? a??a??a??a�?a??a�?a??a�?a?? a??a�?a?�a?�a�?a?� a?�a??a??a?�a?�a??a??a�? a?�a??a??a?za�?a?z a?�a?�a�?a�?a?�a?�a�?a?�a�� a??a?�a?�a��a?� a?�a??a�?a�?a??a??a?�a??a??a�?a�? a?�a??a??a?sa��a?�a�?a�?a??a�?a??a?�a�?.

a?? a?�a?�a�?a�?a?�a?�a�?a?� a??a?�a?�a��a?� a?�a??a�?a�?a??a??a?�a�?a�? a?�a��a?Ya�?a?�a??a�?a�? a?�a??a��a??a?�a?�a??a?�a�?a?�a??a??a�?a??a�?a?? a?�a??a??a??a?�a??a�?a?�a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a?�a�?a?�a??a??a??a�? a??a?Ya??a�?a??a�? a?�a?�a�?a??a�?a??a?�a�?. a??a��a?? a?�a?�a�?a�?a?�a?� a??a?�a?�a��a?�a�? a?�a??a�?a�?a??a??a?�a�?a�? a??a??a�?a�?a?�a??a?? a?�a?�a��a?� a??a��a?�a�?a�?a?�a�?a?�a?�a??a?? a?�a??a??a??a?� a?�a?�a�?a?�a??a??a??a�?a�? a?�a��a?Ya�?a?�a??a�?a�? a?�a?�a�?a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a�?a?�a?�a??a??a�? a??a??a�?a�?a??a�?a??a??a?sa�?a?sa?�a��a??a�?a??a�? a?�a�?a?�a��a??a�?a�?a??a�? a?�a��a??a��a??a??a??a??a�? a?�a�?a??a��a??a??a?�a�?a?�a�? a?�a??a??a�?a�?a??a??a??a�?a?�a�� a?�a?�a?�a?�a�?a?�a??a?�a??a�?a?� a?�a??a�?a?�a�?a?�a??a��a?� a?�a??a??a?�a??a�?a?�a??a?? a?�a�?a?�a�� a??a��a?�a??a??a�?a�? a?�a??a?�a�?a??a�? a??a?�a?za�?a?za�?.

a?�a??a??a?za�?a?z a?�a?�a�?a�?a?�a?�a�?a?�a��a?�a�?a�?a??a��a??a�� a??a?�a?�a��a?�a�? a?�a??a�?a�?a??a??a?�a??a??a�?a?�a�� a?�a??a??a??a?�a�?a?�a??a??a�? a?�a��a??a�?a?Ya?? a??a�?a?�a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a?? a??a??a?�a?�a?�a?? a?�a??a??a?�a?�a��a??a�?a?� a??a??a?�a��a??a??a?� a??a�?a?�a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a?�a?�a��a??a�?a?� a?�a??a�?a�?a??a�?a??a��a?Ya�?a?�a�?a?�a?? a?�a??a??a�?a??a?�a??a?? a??a?�a??a??a?Ya?� a??a?�a??a?�a?? a?�a�?a??a��a?�a?�a??a?�a�?a?�a??a??a�?a??a�?a?? a??a�?a?�a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a?�a�?a?�a??a�?a?� a??a?Ya??a�?a??a�? a?�a?�a�?a??a�?a??a�?. a??a??a?�a��a??a??a?� a??a??a?�a??a�?a�?a?�a??a?�a??a?� a?�a??a?? a??a�?a?�a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a?�a�?a?�a??a�?a?Ya�� a??a?�a�?a?�a??a??a�?a??a?�a??a?? a??a��a?�a�?a�?a?Ya�?a?Ya??a�?a?�a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a??a?�a?�a��a?�a�? a?�a??a�?a�?a??a??a?�a??a??a�� a??a?�a�� a?�a?�a��a?�a?�a�?a?�a��a?Ya��a??a??a??a�? a??a��a?�a�?a�?a?Ya�?a?Ya�?a�?a??a�?a?�a��a?�a�?a?�a�? a?�a??a??a??a??a??a?�a??a�?a�? a??a�?a?�a��a?�a?�a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a�?. a??a�?a?�a�� a?�a??a??a??a??a??a?�a??a�?a�? a??a��a?za�?a?sa��a?Ya�?a�? a?sa��a?�a�?a�?a?�a�?a?�a�? a?�a??a??a?za�?a?z a?? a??a?�a?�a��a?� a??a?�a??a??a??a?Ya??a??a�?a?Ya�� a?�a��a??a??a?? a??a??a?�a�?a�?a?Ya�?a??a?�a�?a�? a?�a??a??a??a??a?� a??a�?a?�a�� a?�a??a�?a�?a??a�?a??a�?a�? a??a��a?�a�?a�?a?Ya�?a?Ya??a�?a�? a?�a??a�?.

  Categories:

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മലയാളം യുകെയുടേതല്ല!

view more articles

Related Articles

error: Content is protected !! Content right under MalayalamUK.com