a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a�?a?�a?� a??a�?a??a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a?�a�� a??a??a??a??a?�a�?a?�a??a�? a?�a�?a??a??a?�a?�a??a??a??a�?a�? a??a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a?? a?�a�?a??a??a?�a�?a�?a?�a��a??a??a??a??a?�a�?: a?�a??a�?a?Ya�?a??a��a?�a�?a�? a?�a?�a??a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a�?

a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a�?a?�a?� a??a�?a??a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a?�a�� a??a??a??a??a?�a�?a?�a??a�? a?�a�?a??a??a?�a?�a??a??a??a�?a�? a??a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a?? a?�a�?a??a??a?�a�?a�?a?�a��a??a??a??a??a?�a�?: a?�a??a�?a?Ya�?a??a��a?�a�?a�? a?�a?�a??a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a�?
October 30 06:17 2017 Print This Article

a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a�?a?�a?� a?�a�?a??a??a?�a?�a??a??a??a�?a�? a??a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a?? a?�a?�a�?a??a??a��a?�a??a?sa�?a?sa�? a?�a�?a??a??a?�a�?a�?a?�a��a??a??a??a??a?�a�?a?�a??a??a�? a?�a�?a?�a?�a??a?sa�?a?s a?�a??a�?a?Ya�? a??a��a?�a�� a??a��a??a��a??a�? a?�a?�a??a�?a?�a�?a?�a�? a?sa��a??a�?a?�a�?. a??a?�a?�a��a?�a�?a�? a?�a??a??a?�a�?a?�a�?a??a?�a�?a?�a?� a??a�?a?�a?�a��a?�a?? a?�a�Sa?�a�?a?�a�? a?�a??a��a??a�? a?Za??a�?a?? a?�a??a��a??a�? a?�a�?a?�a??a??a�?a�?a??a??a??a�? (38), a??a?�a?�a��a?�a�?a�? a?sa??a??a�?a??a??a?�a�?a?�a��a?Ya?� a?�a�?a?�a��a?�a�?a?�a?�a�?a?�a??a??a�? a??a?�a��a??a?�a�?a??a�?a?? a??a�?a?�a?�a��a?�a�? (48) a?Za??a�?a??a??a?�a?�a??a??a�? a?�a?�a??a�?a?�a�?a?�a??a??a??a??a?�a�?.
a??a?�a?�a?�a?�a�?a??a?�a�?a?�a??a??a�� a?�a�?a�?a??a??a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a??a?�a??a?�a�?a?�a??a?�a??a??a??a??a??a?�a�?a??a�?a?? a??a�?a?�a?�a??a??a??a?? a?�a��a?Ya�?a?Ya?�a�?a?�a??a�?a?Ya�� a??a?�a??a?�a??a??a�?a?Ya�� a?�a?Ya??a??a�?a??a??a??a?�a�?a?�a??a??a??a??a�? a??a�?a?�a?�a??a?�a??a�� a??a��a??a��a??a�? a?�a?�a??a�?a?�a�?a?�a�? a?sa��a??a�?a?�a?�a�?a�?.
a?�a��a?Ya�?a?Ya?�a�?a?� a?�a??a?�a??a??a?sa�?a?sa??a?�a�?a??a�?a?? a?�a�?a�?a??a??a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a??a�?a??a�� a?�a?�a�?a?�a�Sa?�a�? a?�a�?a�?a??a??a?�a�?a?�a�? a?�a??a?Ya?�a??a�?a?�a�?a?�a�? a?Za?Ya�?a?�a�?a?�a�? a?�a??a?�a??a??a?�a�?a?�a�?a?�a??a??a??a??a?�a�?a??a�?a?? a?�a??a��a??a�? a?�a��a?Ya�?a?Ya?�a�?a?�a??a�?a?�a??a??a?? a?�a??a��a??a�? a?�a?Ya�?a??a�?a??a?�a�?a?�a??a??a??a??a??.
a??a�?a?�a?�a??a?�a�?a?�a�?a?� a?�a�?a?Ya�?a?�a?�a?�a�?a?�a??a??a�?a?� a?�a�?a�?a??a??a?�a�?a?�a�? a?�a??a?Ya?�a??a�?a?�a�?a?�a�? a?Za?Ya�?a?�a�?a?�a�? a??a??a�?a�?a?�a??a??a?�a�? a?�a??a��a??a??a??a�?. a?? a?�a??a�?a?�a?� a?�a�?a?�a??a��a?Ya�?a?�a�?a?�a??a??a�? a?�a??a��a??a�? a??a�?a?�a?�a??a??a�?a?�a??a??a?? a?�a?Ya�?a??a�?a??a?�a�?a?�a??a??a??a??a?�a�?. a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a?�a�? a?�a??a�?a??a??a?�a�?a?� a??a?�a??a?�a�?a?�a�? a?�a??a��a??a�?a?�a??a??a?? a??a�?a?�a?�a?? a??a??a?�a�?a?�a?? a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a�?a?�a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a??a?�a�?a�?a??a�?a??a��a?Ya�?a?Ya�?. a?�a?�a??a??a??a?Ya??a??a??a�?a�? a?�a??a��a??a??a??a�?a?�a�� a??a�?a??a�?a?�a�?a?�a??a?? a??a�?a?�a?�a��a?�a??a??a��a??a�?a?� a??a�?a?�a?�a??a?�a�?a?�a�? a??a?�a??a?sa??a??a�?a??a��a?Ya�?a?�a�?a?�a??.
a??a??a??a�?a??a��a?Ya�? a??a�?a?�a?�a??a??a�?a?�a??a??a?? a?�a??a��a??a�? a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a�?a?�a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a??a?�a�?a�?a??a�?a??a��a?Ya�?a??a�?a??a?�a�? a??a�?a?�a?�a��a?�a??a??a�� a?�a??a??a��a?�a??a?sa�?a?sa�? a?�a�?a??a??a?�a?�a??a??a??a�?a�? a??a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??. a?? a?�a��a??a??a??a�� a?�a??a??a��a?�a??a?sa�?a?sa�? a?�a??a�?a?Ya??a?� a??a�?a?�a?�a??a??a??a?? a??a�?a?�a?�a��a?�a�? a??a�?a?�a?�a??a??a�� a?�a?�a?�a�?a?�a??a?�a�?a?�a?? a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a�?a?�a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a??a?�a�?a�?a??a�?a??a��a?Ya�?a?Ya��a??a�?a??a�? a??a��a??a��a??a�? a??a?�a?za�?a?za�?.
a?�a?�a�?a?� a?�a??a��a??a�? a?�a�?a??a??a?�a?�a??a??a??a�?a�? a??a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??. a?�a??a?�a�?a?�a�? a?�a??a??a�?a??a??a�?a?�a�?a?�a�? a?�a??a��a?�a�?a?� a??a??a�?a�?a?�a?? a?�a??a?�a�?a?�a??a?�a�?a??a�?a?? a?�a??a��a??a�? a?Za??a�?a??a�?a??a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a??a??a�?a?? a?�a?�a??a�?a??a��a?Ya�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a??a??a??a??a?? a??a�?a?�a?�a??a??a�� a?�a??a??a�?a?sa?�a??a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a�?a?�a?�a??a?sa�?a?sa�?. a?�a?�a??a??a�? a??a�?a?�a?�a?? a?�a??a?�a�?a?�a??a??a??a??a�?a??.
a?�a�?a?Ya?�a�?a�?a??a�?a??a�? a?�a??a��a??a??a??a�?a?�a�� a?�a?Ya�?a??a�?a??a?�a�?a?�a??a?�a??a??a�?a?� a??a��a??a��a??a�? a?�a??a�?a?�a�?a?� a??a�?a??a??a??a??a?� a??a?Ya?�a�?a?�a�?a?�a??a�?a?� a?sa��a??a�?a??a�?a??a�?a?? a??a�?a?�a?�a??a??a�?a?Ya�� a??a??a??a??a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?sa??a?�a�?a?�a��a?�a?�a??a?sa�?a?s a?�a��a??a??a??a�� a?�a�?a?�a�?a??a?�a�?a?�a??a�?a�? a?�a??a?Ya�?a?Ya?? a?�a��a?�a??a??a??a�?a??a��a?Ya�?a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a�?a?�a?�a??a?sa�?a?sa�?. a?�a��a?�a??a??a?�a??a�?a??a?� a?�a��a?�a�?a?�a?�a??a??a?�a��a?Ya�� a??a��a??a??a?�a�?a?�a??a??a??a?�a??a??a?? a??a�?a?�a?�a?? a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a?�a??a??a�� a?�a??a?�a?�a?� a?�a?�a??a??a�?a??a??a?sa�?a?sa�?.
a?�a�?a?Ya?�a�?a�?a??a�?a??a�? a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a?�a�? a??a?�a?�a��a?�a�?a�? a??a??.a??.a?�a�?a?�a�? a??a?�a??a?�a?? a??a??a�?a�?a?�a??. a??a�?a?�a?�a??a??a�� a?�a??a??a??a�?a�?a??a?�a?�a?� a?sa��a??a�?a?�a?�a??a??a�?a?� a?�a?�a?�a?�a�?a?�a??a�?a�? a?�a�?a??a??a?�a?�a??a??a??a�?a�? a??a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a??a?�a??a??a�?a?� a??.a?Ya??. a?�a?�a�?a?Ya�? a?�a??a�?a??a?�a??a?sa�?a?sa??a??a�? a?�a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a��a?�a??a?�a�� a?�a��a??a��a?Ya�?a?�a�?a?�a??a?Ya�?a?Ya�?a??a�?a??a?�a�?.

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മലയാളം യുകെയുടേതല്ല!

view more articles

Related Articles